Regulamin


 

REGULAMIN „ ALLEGORIA”

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1 „ALLEGORIA – Anna Piesio” zwana dalej „ALLEGORIA”z siedzibą w Nieporęcie (05-126), przy ul. Sasankowej 3 (pełne dane kontaktowe w zakładce „Kontakt”), jest reprezentowana przez Annę Piesio.
1.2 Korzystanie z serwisu internetowego www.allegoria.com.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do zapisów przedstawionych w niniejszym regulaminie.
1.3 Informacje zawarte w serwisie internetowym www.allegoria.com.pl nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

2. Zajęcia warsztatowe

2.1 Uczestnictwo w organizowanych przez „ALLEGORIA” zajęciach warsztatowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do zapisów przedstawionych w niniejszym regulaminie.
2.2 Zajęcia prowadzone przez „ALLEGORIA” mają charakter warsztatowy i przeznaczone są dla osób w wieku powyżej 8 lat.
2.3 Podstawą uczestnictwa w organizowanych przez „ALLEGORIA” warsztatach jest rezerwacja miejsca, na co najmniej 3 dni przed zaplanowanym terminem warsztatów.
2.4 W celu dokonania rezerwacji uczestnictwa w warsztatach, należy wpłacić zaliczkę w wysokości 50% wartości danego warsztatu. Zaliczka może zostać wpłacona gotówką w siedzibie „ALLEGORIA”, lub przelewem bankowym na konto firmy.
2.5 W przypadku odwołania warsztatów z winy „ALLEGORIA”, wszelkie wpłacone zaliczki związane z tymi warsztatami zostaną zwrócone.
2.6 Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że uczestniczą w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
2.7 Za szkody materialne spowodowane w wyniku nieostrożnego zachowania w trakcie zajęć lub użytkowania powierzonego sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, odpowiada uczestnik warsztatów.
2.8 Za osoby niepełnoletnie w trakcie zajęć odpowiada ich opiekun.

 

3. Sprzedaż produktów oferowanych przez firmę

.1 Kontakt w sprawie zakupu produktów możliwy jest poprzez adres e- mail: allegoria.art@gmail.com, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie w zakładce „Kontakt”.
3.2 Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC , lecz są zaproszeniem do składania ofert.
3.3 Warunkiem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest ustalenie ostatecznej ceny zakupu i potwierdzenie jej w przesłanej informacji na e-mail lub telefonicznie.
3.4 Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto firmy lub w innej formie ustalonej przez strony.
3.5 Ustalona cena kupna – sprzedaży produktu jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia.
3.6 Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki, chyba, że strony transakcji ustala inaczej.
3.7 Koszt wydania, odebrania i ewentualnego zwrotu produktów ponosi Klient.
3.8 Konsument w ciągu 14 dni może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, licząc od dnia wydania rzeczy. Zwrócony towar musi byc wolny od wad i nie może nosić oznak użytkowania. Zwrot zapłaty za towar nastepuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru i dokoaniu oględzin co do jego stanu.

3.9 Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności towaru lub czasu potrzebnego na jego wykonanie i wynosi do 14 dni, nie dłużej jednak niż dni 30.
3.10 „ALLEGORIA” zastrzega, że może nie przyjąć zamówienie oraz oferty kupna bez podania przyczyn.

 

4. Własność intelektualna i ochrona danych osobowych

4.1 Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym www.allegoria.com.pl, stanowiące własność „ALLEGORIA”, które nie są danymi ogólnie dostępnymi, chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim.
4.2 Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym www.allegoria.com.pl w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do innych serwisów internetowych, bez pisemnej zgody „ALLEGORIA”.
4.3 Dane osobowe Klienta/Odbiorcy kupujących i kursantów są chronione i przetwarzane tylko w celu zawarcia umowy oraz wystawienie rachunku, w zakresie określonym w ogólnym rozporządzeniu ochrony danych z dnia 27 j=kwietnia 2016 roku zwanym potocznie RODO).

 

5. Postanowienia końcowe

5.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
5.2 Klient dokonujac zakupu produktów lub uczestniczący w zajęciach warsztatowych akceptuje postanowienia przedmiotowego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporzadzeniem ochrony dnaych z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanym potocznie RODO (patrz zakładka - Polityka prywatności")
5.3 Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 03 listopada 2012r. i w przyszłości może być uaktualniony lub zmieniony w części lub całości.