Polityka prywatności


 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

przez Allegoria – Anna Piesio (art. 13 RODO)


1. Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Anna Piesio właściciel firmy Allegoria –Anna Piesio, ul. Sasankowa 3, 05-126 Nieporęt, numer NIP:1130727008 (w dalszej części: Administrator);
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przepisy art. 6 ust 1  lit a, b, c, i f RODO, a ich przetwarzanie następuje:

1) w celu realizacji przepisów prawa,
2) w celu realizacji umowy,
3) na potrzeby działań promocyjnych, handlowych i innych działań Administratora za Pani/Pana zgodą,
4) dla realizacji działań na Pani/Pana rzecz,

5) ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora związany z oferowanymi produktami i świadczonymi usługami,

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym organom na ich żądanie oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych  może dotyczyć:

 • Imion i Nazwisk,
 • Adresu e-mail,
 • Adresu wysyłki,
 • Numeru telefonu,
 • Numeru NIP,
 • Numeru PESEL,
 • Innych danych niezbędne dla realizacji określonego celu przetwarzania,

6. Przetwarzanie danych osobowych zawsze odbywa się zgodnie z zasadą adekwatności i minimalizacji danych dla realizacji określonego celu.
7. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
8. Przysługują Pani/Panu prawa na warunkach i zasadach określonych w RODO oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych byłoby niezgodne z prawem. Zgonie z RODO przysługuje Pani/Panu między innymi prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych ich poprawiania i uzupełniania
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • do usunięcia danych osobowych,
 • cofnięcia w każdym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

9. Przetwarzanie danych następuje przez okres niezbędny do realizacji usługi, o ile przepisy nadrzędne, nie nakazują przetwarzania danych przez okres dłuższy.

10. Z Administratorem można się skontaktować, przesyłając informację na adres siedziby firmy lub telefonicznie (adres i numer telefonu w zakładce KONTAKT).

11. Pani/Pana dane osobowe nie bedę podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.