Polityka prywatności


 

Klauzula informacyjna Allegoria – Anna Piesio.


1. Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Anna Piesio właściciel firmy Allegoria –Anna Piesio z siedzibą: 05-126 Nieporęt, ul. Sasankowa 3, numer NIP:1130727008 (w dalszej części: Administrator);
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszej polityki prywatności oraz wprowadzonej i obowiązującej u Administratora Polityce Bezpieczeństwa Informacji.
3. Udostępnienie danych osobowych Usługobiorcy ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:

1) w celu realizacji przepisów prawa,
2) w celu realizacji umowy,
3) na potrzeby działań promocyjnych, handlowych i innych działań Administratora za zgodą właściciela danych,
4) dla realizacji działań na rzecz Usługobiorcy,

5) ze względun na prawnie uzasadniony interes Administratora związany z oferownaymi produktami i świadczonymi usługami,

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku,
o którym mowa w ustępie 3 punkt 1, jest prawne upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, a w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt 2 umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.
5. Dla realizacji działań Usługodawcy określonych w ust 3 pkt. 3 i 4 Usługobiorca dobrowolnie wyrazi świadomą zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora oddzielnie dla każdego
z celów przetwarzania danych.
6. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być udostępnione odpowiednim uprawnionym organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotomświadczonym usługi na rzecz Administratora, a innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
7. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć:
 Imion i Nazwisk,
 Adresu e-mail,
 Adresu wysyłki,
 Numeru telefonu,
 Numeru NIP
 Numeru PESEL
 Inne dane niezbędne dla realizacji określonego celu przetwarzania
8. Przetwarzanie danych osobowych określonych w punkcie 7 zawsze odbywa się zgodnie z zasadą adekwatności i minimalizacji danych dla realizacji określonego celu.
9. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
10. Usługobiorcom przysługuje prawo:
 dostępu do treści swoich danych osobowych,
 prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych osobowych,
 do przeniesienia danych osobowych,
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych,
 do usunięcia danych osobowych,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego

11. Przetwarzanie danych następuje przez okres niezbędny do realizacji usługi, o ile przepisy nadrzędne, nie nakazuja przetwarzania danych przez okres dłuższy.

12. Z Adminsitratorem można się skontaktować, przesyłając informację na adres siedziby firmy lub telefonicznie (adres i numer telefonu w zakładce KONTAKT).