Polityka prywatności


 

Polityka Prywatności Allegoria – Anna Piesio.


1. Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Allegoria –Anna Piesio z siedzibą: 05-126 Nieporęt, ul. Sasankowa 3, numer NIP:1130727008 (w dalszej części: Allegoria);
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych
w Ustawie o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszej polityki prywatności oraz wprowadzonej
i obowiązującej w Allegoria Polityce Bezpieczeństwa Informacji.
3. Udostępnienie danych osobowych Usługobiorcy ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:

1) w celu realizacji przepisów prawa,
2) w celu realizacji umowy,
3) na potrzeby działań promocyjnych, handlowych i innych działań Allegoria za zgodą właściciela danych,
4) dla realizacji działań na rzecz Usługobiorcy,

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku,
o którym mowa w ustępie 3 punkt 1, jest prawne upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, a w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt 2 umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.
5. Dla realizacji działań Usługodawcy określonych w ust 3 pkt. 3 i 4 Usługobiorca dobrowolnie wyrazi świadomą zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Allegoria oddzielnie dla każdego
z celów przetwarzania danych.
6. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być udostępnione odpowiednim uprawnionym organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a innym osobom i podmiotom
– w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
7. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć:
 Imion i Nazwisk,
 Adresu e-mail,
 Adresu wysyłki,
 Numeru telefonu,
 Numeru NIP
 Numeru PESEL
 Inne dane niezbędne dla realizacji określonego celu przetwarzania
8. Przetwarzanie danych osobowych określonych w punkcie 7 zawsze odbywa się zgodnie z zasadą adekwatności i minimalizacji danych dla realizacji określonego celu.
9. Allegoria zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
10. Usługobiorcom przysługuje prawo:
 dostępu do treści swoich danych osobowych,
 prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych osobowych,
 do przeniesienia danych osobowych,
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych,
 do usunięcia danych osobowych,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego